×

Disclaimer

 

Algemeen.

De voorwaarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.divize.nl) van Divize b.v., gevestigd aan de Industrieweg 26, 2254 AE Voorschoten. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27293939 (“DIVIZE”) Door bezoek van deze internetsite en/of gebruik te maken van de via deze internetsite aangeboden informatie, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. DIVIZE raad aan deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Gebruik van deze internetsite.

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, en/of het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. Onder gebruik (en) wordt verstaan, alle denkbare handelingen. De op deze internetsite geboden informatie is geheel vrijblijvend. Beslissingen die u neemt op basis van informatie op deze internetsite zijn geheel voor uw eigen rekening en risico. DIVIZE besteed de grootst mogelijke zorg aan de volledigheid, juistheid en actualiteit van de geboden informatie. DIVIZE vertrekt geen garantie, nog expliciet, nog impliciet dat de via deze internetsite geboden informatie volledig, juist en actueel is. DIVIZE garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Informatie, producten, diensten van derden

Wanneer DIVIZE hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat DIVIZE de op of via deze internetsites aangeboden informatie, producten en/of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. DIVIZE aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door DIVIZE niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

DIVIZE, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DIVIZE of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail naar DIVIZE stuurt, kunnen onveilig zijn. DIVIZE raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan DIVIZE te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan DIVIZE te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Aansprakelijkheid

DIVIZE en/of haar onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  1. defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite,
  2. de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden,
  3. het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan DIVIZE of aan u wordt gezonden,
  4. de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite,
  5. misbruik van deze internetsite,
  6. verlies van gegevens,
  7. het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld
  8. aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van de aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van directie en medewerkers van DIVIZE.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

DIVIZE behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

© 2006-2024 DIVIZE b.v.