×

Email disclaimer

Dit email bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender (info@divize.nl) te melden en het bericht te verwijderen. DIVIZE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Voor de volledige en juiste overbrenging van de inhoud van een e-mail bericht en eventuele attachments kan niet worden ingestaan, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Vertrouwelijkheid kan niet worden gewaarborgd.

Hoewel DIVIZE er alles aan doet om dit te voorkomen kan een e-mail bericht computervirussen bevatten. DIVIZE is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg daarvan.

© 2006-2024 DIVIZE b.v.